Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego, która weszła w życie 28.06.2015 r. pozwolenie na budowę zostało zastąpione zgłoszeniem budowy wraz z projektem budowlanym. Ale w przypadku budowy domów jednorodzinnych dotyczy to tylko budynków, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

Co jednak, gdy obszar inwestycji wykracza poza granice działki lub negatywnie oddziałuje na środowisko? W tym przypadku nadal potrzebne jest pozwolenie na budowę.

Niezbędne dokumenty

W celu uzyskania pozwolenia na budowę trzeba bezpłatnie złożyć w starostwie komplet potrzebnych dokumentów:

  • Wniosek o wydanie pozwolenia.
  • Cztery egzemplarze projektu budowlanego razem z projektami zagospodarowania działki na podkładzie geodezyjnym.
  • Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy.
  • Oświadczenie potwierdzające prawo do gospodarowania nieruchomością.
  • Promesy lub warunki przyłączenia mediów.
  • Inne, wymagane odrębnymi, szczególnymi przepisami pozwolenia, decyzje, opinie
    i uzgodnienia właściwych organów.

Ile trzeba czekać?

Zgodnie z art. 25 Kodeksu Postępowania Administracyjnego pozwolenie na budowę powinno być wydane jak najszybciej. W praktyce jednak prawo budowlane pozwala wydłużyć ten czas urzędom nawet do 65 dni. Gdy urząd, do którego złożono wniosek uzna, że są w nim nieprawidłowości lub dokumentacja jest niekompletna, może wezwać inwestora do złożenia wyjaśnień albo doniesienia brakujących papierów. W przypadku wydania odmownej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę,
w ciągu 14 dni przysługuje odwołanie do wojewody.