Wymiana starych okien zwiększa nie tylko walory użytkowe lokalu lub budynku, ale także ogranicza zużycie ciepła w sezonie grzewczym. Stosowanie ram okiennych zbudowanych ze specjalnych tworzyw sztucznych, zamiast drewnianych, zmniejsza straty ciepła w budynkach, w których zostały zbudowane. Dlatego taką wymianę należy traktować jako inwestycję, która powinna przynieść wymierne korzyści ekonomiczne.

W budynkach wielorodzinnych wymiana okien zarządzana jest najczęściej przez zarządy spółdzielni czy władze wspólnot mieszkaniowych. Mogą w tym celu wykorzystać fundusze remontowe, na które wpłaty ponoszą lokatorzy spółdzielni (wspólnoty). Taka modernizacja może być jednak rozliczana oddzielnie, za pomocą kredytu celowego. To drugie rozwiązanie jest wskazane, jeżeli tylko możliwe jest udowodnienie, że nosi ono charakter działania, które ma na celu nie tylko poprawę walorów użytkowych lokali, ale przede wszystkim zabezpieczenie lokalu przed utratą ciepła. Można bowiem wtedy ubiegać się o odzyskanie części kredytu z budżetu państwa (tzw premię modernizacyjną). Premia ta przysługuje podmiotom realizującym przedsięwzięcia termomodernizacyjne: zmniejszające zużycie energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkiwania, a także w budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych. Podobnie sytuacja wygląda gdy przedsięwzięcie ma na celu ograniczenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego to tych budynków – w wyniku wykonania technicznego przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła w związku z eliminacją lokalnego źródła ciepła, zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach grzewczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła albo zmianą źródeł energii na źródła odnawialne.

Od 19 marca 2009 roku wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20 proc. wykorzystanego kredytu, jednak nie więcej niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii szacowanych na podstawie audytu energetycznego. Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie protokołu z przeprowadzonego audytu energetycznego, który powinien zostać dołączony do wniosku o udzielenie premii składanego w kredytującym banku wraz z wnioskiem kredytowym.