Planowanie przestrzenne realizowane jest na różnych szczeblach administracji samorządowej. Zazwyczaj podkreśla się rolę poziomu lokalnego, a więc dokumentów planistycznych przygotowywanych dla gmin i miast – w bezpośredni sposób dotyczą one mieszkańców i często wzbudzają największe zainteresowanie i emocje. Poniżej przyjrzymy się jednak, jakie zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego realizowane są na szczeblu wojewódzkim.

Regulacje prawne

Przepisem regulującym planowanie przestrzennie w województwie jest  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.). Wymienia ona trzy podstawowe zadania dla samorządów wojewódzkich:

  1. sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
  2. prowadzenie analiz i studiów;
  3. opracowywanie koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac, a także sporządzają audyt krajobrazowy.

 Co uwzględnia plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa powinien przede wszystkim uwzględniać strategię rozwoju województwa. Określa on poszczególne elementy sieci osadniczej województwa, powiązania komunikacyjne, infrastrukturę, a także powiązania transgraniczne. Również i na tym szczeblu bierze się pod uwagę ochronę środowiska, uwzględniając systemy obszarów chronionych, jak również elementy dziedzictwa kulturowego i zabytki. Wśród zadań organów wojewódzkich znajduje się także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Dodatkowo dokumenty planistyczne sporządzane w województwie wyznaczają zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, granice terenów zamkniętych i ich stref, obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin.

Zadania województwa

Wojewódzkie biura planowania przestrzennego regulują także działania planistyczne podejmowane w gminach znajdujących się na ich terenach – opracowują wnioski oraz uzgadniają projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, tak aby dokumenty planistyczne przygotowywane na szczeblu gminnym były zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Biuro przygotowuje również oceny merytoryczne dokumentacji przekładanej przez samorządy terytorialne, a także przyjmuje od wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy wojewodów  kopie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Do jego zadań należy wydawanie decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji publicznych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Biuro wojewódzkie zajmuje się również rozpatrywaniem skarg, zażaleń i wniosków dotyczących realizowanych przez województwo wieloletnich inwestycji oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Źródło: Budplan – Ocena oddziaływania na środowisko